თეიმურაზ დარსანიას მონოგრაფია „ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის მცდელობისათვის”

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა თეიმურაზ დარსანიამ  გამოსცა მონოგრაფია სახელწოდებით „ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის მცდელობისათვის“.

წინამდებარე წიგნში მოცემულია იმ ძირითადი და სადავო საკითხების კვლევა, რომლებიც დანაშაულის მცდელობის დასჯადობასთანაა დაკავშირებული. განხილულია დანაშაულის მცდელობის სამსაფეხურიანი სისტემა, როგორიცაა ქმედების შემადგენლობა, მართლწინააღმდეგობა და ბრალი.

წიგნი განკუთვნილია როგორც უმაღლესი სკოლის სისხლის სამართლის სპეციალობის სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, ისე სამართლის პრობლემატიკით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და ფართო საზოგადოებისათვის.

ნაშრომი შედგება ოთხი თავისაგან და თხუთმეტი ქვეთავისაგან. ავტორს გამოყენებული აქვს სულ 113, მათ შორის, 70-მდე უცხოური სამეცნიერო სახის ლიტერატურა, რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს როგორც ინტერნეტ რესურს ასევე, ნორმატიულ მასალას.

ავტორის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად  შემუშავებულია რეკომენდაციები დანაშაულის მცდელობის დასჯადობასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის ერთიანი მოდელის შექმნისათვის.  საგამოძიებო და სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების შედეგად გაანალიზებულია სისხლის სამართლის კოდექსის ძირეული და მნიშვნელოვანი ასპექტები. აღნიშნული მონოგრაფიის რედაქტორები არიან სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია და დეკანის მოადგილე, პროფესორი  ჯემალ გაბელია. რედაქტორების შეფასებით  თეიმურაზ დარსანიას ნაშრომი არის პირველი ცდა ქართულ რეალობაში, რომელიც იძლევა მცდელობის საკითხის განმარტებას. მათივე აზრით, აღნიშნული ნაშრომი ღირსეულ ადგილს დაიკავებს ქართულ სასწავლო იურიდიულ ლიტერატურაში.

ამა წლის 28 სექტემბერს იგეგმა აღნიშნული მონოგრაფის საზოგადოებისათვის გაცნობა, გაიმართება ღონისძიება, რომელსაც დაესწრებიან სხვადასხვა სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლები და სტუ-ს მეცნიერ-პროფესორები. მიმოხილული იქნება ავტორის დამოკიდებულება წიგნში განხილული არაერთი საკითხისადმი.   მონოგრაფიის განხილვა გაიმართება სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. დასწრება თავისუფალია.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *