მეცნიერული მიღწევები

თეიმურაზ დარსანიას მონოგრაფია „ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის მცდელობისათვის"

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა თეიმურაზ დარსანიამ  გამოსცა მონოგრაფია სახელწოდებით „ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის მცდელობისათვის“.

წინამდებარე წიგნში მოცემულია იმ ძირითადი და სადავო საკითხების კვლევა, რომლებიც დანაშაულის მცდელობის დასჯადობასთანაა დაკავშირებული. განხილულია დანაშაულის მცდელობის სამსაფეხურიანი სისტემა, როგორიცაა ქმედების შემადგენლობა, მართლწინააღმდეგობა და ბრალი.

წიგნი განკუთვნილია როგორც უმაღლესი სკოლის სისხლის სამართლის სპეციალობის სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, ისე სამართლის პრობლემატიკით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და ფართო საზოგადოებისათვის.

ნაშრომი შედგება ოთხი თავისაგან და თხუთმეტი ქვეთავისაგან. ავტორს გამოყენებული აქვს სულ 113, მათ შორის, 70-მდე უცხოური სამეცნიერო სახის ლიტერატურა, რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს როგორც ინტერნეტ რესურს ასევე, ნორმატიულ მასალას.

ავტორის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად  შემუშავებულია რეკომენდაციები დანაშაულის მცდელობის დასჯადობასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის ერთიანი მოდელის შექმნისათვის.  საგამოძიებო და სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების შედეგად გაანალიზებულია სისხლის სამართლის კოდექსის ძირეული და მნიშვნელოვანი ასპექტები. აღნიშნული მონოგრაფიის რედაქტორები არიან სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია და დეკანის მოადგილე, პროფესორი  ჯემალ გაბელია. რედაქტორების შეფასებით  თეიმურაზ დარსანიას ნაშრომი არის პირველი ცდა ქართულ რეალობაში, რომელიც იძლევა მცდელობის საკითხის განმარტებას. მათივე აზრით, აღნიშნული ნაშრომი ღირსეულ ადგილს დაიკავებს ქართულ სასწავლო იურიდიულ ლიტერატურაში.

ამა წლის 28 სექტემბერს იგეგმა აღნიშნული მონოგრაფის საზოგადოებისათვის გაცნობა, გაიმართება ღონისძიება, რომელსაც დაესწრებიან სხვადასხვა სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლები და სტუ-ს მეცნიერ-პროფესორები. მიმოხილული იქნება ავტორის დამოკიდებულება წიგნში განხილული არაერთი საკითხისადმი.   მონოგრაფიის განხილვა გაიმართება სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. დასწრება თავისუფალია.

Download (PDF, 2.04MB)

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის დაფინანსება

 

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო  ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას მხარდაჭერით ინტერდისციპლინური კვლევითი ცენტრის „სახელმწიფო-სამართალი-პოლიტიკა-კულტურა“ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ფარგლებში მზადდება კრებული „კონსტიტუციური სახელმწიფო და ძირითადი უფლებები“, რომელშიც გამოქვეყნდება ევროპული და ქართველი მეცნიერების ნაშრომები თანამედროვეობის აქტუალურ და რელევანტურ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ კრებულში წარმოდგენილი ნაშრომები ევროპელმა და ქართველმა პროფესორებმა წაიკითხეს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დაფინანსებით 2016 წელს განხორციელებული პროექტის „სახელმწიფოებრივი მოწყობის საპრეზიდენტო კოლეგიუმი“ -ს ფარგლებში, როგორც საქართველოში მოქმედ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტაციაში. იმავდროულად კრებულში შეტანილია 2017 წელს ზუგდიდში ჩატარებული საზაფხულო სკოლის „კონსტიტუციური სახელმწიფო და ძირითადი უფლებები“ ფარგლებში წაკითხული მოხსენებები.

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული საზაფხულო სკოლა ჩატარდა ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი ინიციატივით, ასევე  საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანადაფინანსებით. კრებულში გამოსაქვეყნებელ ნაშრომთა გარკვეული ნაწილის ქართულ ენაზე თარგმნა დაფინანსებულ იქნა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან.

ამასთანავე, სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო  ურთიერთობების ფაკულტეტის მხარდაჭერით დაფინანსდება უცხოენოვანი მოხსენების თარგმნა, რომელიც შესრულებულია კასელის უნივერსიტეტის დოქტორანტის ქეთევან რჩეულიშვილის, ბონის უნივერსიტეტის დოქტორანტის ირაკლი თაბორიძისა და მაგისტრანტის მარიამ ხაზარაძის მიერ. ამავდროულად მარიამ ხაზარაძემ კრებულის რუბრიკისათვის თარგმნა იმანუელ კანტის ცნობილი ტექსტი „ადამიანთა მოდგმის სავარაუდო დასაწყისი“.

ფაკულტეტის დეკანის პროფესორ ირაკლი გაბისონიას მიზანს წარმოადგენს ისეთი სამეცნიერო ნაშრომების მომზადება, რომელთაც გარდა სამეცნიერო ხასიათისა, გააჩნია სასწავლო ღირებულება.  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსება მოხდება  ფაკულტეტის შესაბამისი ბიუჯეტიდან

ინტერდისციპლინური კვლევითი ცენტრის „სახელმწიფო-სამართალი-პოლიტიკა-კულტურა“ ინიციატივით დაიგეგმა ჰეგელის „სამართლის ფილოსოფიის“ თარგმნა ქართულ ენაზე

 

THE PHILOSOPHY OF LAW

აღნიშნული ნაშრომის თარგმნას შეასრულებენ ფილოსოფიის პროფესორი გიორგი ბარამიძე, ხოლო მის სამეცნიერო რედაქტირებასა და კომენტირებას-პროფესორი მამუკა ბერიაშვილი უხელმძღვანელებს. ამავე დროს, პროექტის სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობას მიიღებენ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი  ირაკლი გაბისონია და პროფესორი მინდია ოკუჯავა, რომლებიც თარგმნის პროცესში სამეცნიერო კონსულტაციას გაუწევენ, როგორც სარედაქციო სამუშაობს, ისე ნაშრომში გამოყენებული სამართლებრივი ტერმინოლოგიის ზუსტი ქართული შესატყვისების შემუშავებას.

აღნიშნული პროექტიც დაფინანსდება სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთერთობების ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან, ისევე როგორც სხვა არაერთი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, რომელიც განხორციელდა ფაკულტეტის დეკანის პროფესორ ირაკლი გაბისონიას მხარდაჭერით

სამეცნიერო კრებული „მარტინ ჰაიდეგერის ფილოსოფია სოციალ-თეორიულ მიმართებაში“

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო  ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას მხარდაჭერით ინტერდისციპლინური კვლევითი ცენტრის „სახელმწიფო-სამართალი-პოლიტიკა-კულტურა“ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ფარგლებში მომზადდება კრებული „მარტინ ჰაიდეგერის ფილოსოფია სოციალ-თეორიულ მიმართებაში“, რომლის ავტორები არიან : პროფესორი მამუკა ბერიაშვილი და პროფესორი ოიჰანეს ვაისი.

კრებულში გამოქვეყნებული ნაშრომები ხელს შეუწყობს ფილოსოფიით, კულტურის, სოციალური და სამართლის მეცნიერებებით დაინტერესებულ სტუდენტებს მიიღონ  ინფორმაცია თანამედროვე კვლევის მდგომარეობის შესახებ.

ნაშრომის გამოქვეყნებასთან, თარგმნასთან და შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები დაფინანსებული იქნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო  ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას გადაწყვეტილებით ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება და  ფაკულტეტის დეკანი გამოხატავს მზადყოფნას მომავალშიც განხორციელდეს არაერთი კვლევითი, შემეცნებითი ხასიათი პროექტები.

ახალგაზრდა მეცნიერს მალხაზ ჩიტაიას საჯარო მმართველობის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა

 

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მოწვეულ სპეციალისტს ყველასთვის ცნობილ და სტუდენტების რჩეულ ლექტორს მალხაზ ჩიტაიას  საჯარო მმართველობის  დოქტორის ხარისხი მიენიჭა.

აწ უკვე დოქტორმა მალხაზ ჩიტაიამ  2017 წლის 22 ივლისს  სტუ-ს ბიზნეს-ტექნოლოგიების  ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წინაშე წარმოადგინა თემა: ,,მდგრადი განვითარება – საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საფუძველი“ .

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვას ესწრებოდნენ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია, დეკანის მოადგილე, პროფესორი ჯემალ გაბელია და  სხვადასხვა სპეციალობის პროფესორები და მეცნიერ-თანამშრომლები.

სადისერტაციო თემის საჯარო განხილვა მეტად საინტერესოდ წარიმართა, საკვლევი თემის ირგვლივ დოქტორანტის მიერ შემოთავაზებულმა რეკომენდაციებმა და წინადადებებმა ერთობ დიდი მოწონება დაიმსახურა როგორც სადისერტაციო კომისიის წევრებს შორის, ასევე დამსწრე საზოგადოებაში.

დოქტორანტმა მალხაზ ჩიტაიამ უმაღლესი შეფასება მიიღო კომისიის მიერ და ერთხმად მიენიჭა საჯარო მმართველობის დოქტორის ხარისხი.

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი  პროფესორი ირაკლი გაბისონია ულოცავს მალხაზ ჩიტაიას დოქტორის ხარისხის მინიჭებას, მოხარულია რომ წარმატებულად წარსდგა  სადისერტაციო  საბჭოს  წინაშე. დარწმუნებულია რომ ისევე ღირსეულად გააგრძელებს სამეცნიერო საქმიანობას როგორ ღირსეულადაც მოიპოვა დოქტორის ხარისხი.

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის  პროფესორის ირაკლი გაბისონიას მილოცვას უერთდება დეკანის მოადგილე პროფესორი ჯემალ გაბელია და ფაკულტეტის ყველა მეცნიერ-თანამშრომელი. ფაკულტეტის ადმინისტრაცია ამაყობს მალხაზ ჩიტაიას მსგავსი ახალგაზრდა დოქტორებით, რომლებიც ახორციელებენ პედაგოგიურ საქმიანობას იმ მიზნით, რომ აღზარდონ საკუთარი პროფესიის მოყვარული და წარმატებული იურისტები. მოხარულნი არიან რომ ისინი ერთობლივად გააგრძელებენ სამეცნიერო მოღვაწეობას.

სამეცნიერო საქმიანობის წახალისება და ხელშეწყობა, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პრიორიტეტია

 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭო დეკანის თავმჯდომარეობით  პრიორიტეტად ისახავს როგორც სტუდენტების ისე პროფესორ მასწავლებლების სამეცნიერო მუშაობის წახალისებასა და ხელშეწყობას, სწორედ ამ მიზნით ფაკულტეტზე შეიქმნა შემდეგი კვლევითი ინსტიტუტები: პოლიტიკისა და სამართლის, კერძო სამართლის, კულტუროლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობების.

ფაკულტეტის ბიუჯეტში სამეცნიერო პროექტებისათვის გამოყოფილია100000 ლარზე მეტი ფულადი თანხა.

დღეის მდგომარეობით სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებლები სხვა მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად ახორციელებენ შემდეგ სამეცნიერო პროექტებს :

„ქართული მენტალური ლექსიკონი“;

„მედია სამართალი“;

„სასამართლო მჭერმეტყველება“;

„საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ პოლიტიკური მოწყობის, მმართველობისა და თვითმმართველობის ასპექტები. „ (ისტორიული პოლიტიკური და სამართლებრივი ანალიზი);

„საგამოძიებო სამართალი“;

„საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობებსა და საერთაშორისო სამართლის სისტემაში“;

„არაბული ეთნო-მენტალობისა და ეთნო-კულტურის კვალი ქართულ სინამდვილეში“ -პუბლიცისტიკა და სამართლებრივი ანალიზი;

ინტერდისციპლინარულ პროგრამებში ჩართულია არა მარტო ჩვენი არამედ სხვა მიმართულების მეცნიერ მუშაკებიც (ფილოლოგები, ჟურნალისტები, ისტორიკოსები, არქიტექტორები და სხვა).

ზემოაღნიშნული პროექტები გარდა იმისა რომ გამოხატავენ ფაკულტეტის დასახულ სამეცნიერო პოლიტიკას ასევე ემსახურებიან მონოგრაფიების, სახელმძღვანელოების, დამხმარე სახელმძღვანელოების შექმნას და გულისხმობენ სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნებას სხვადასხვა მიმართულებით საერთაშორისო რეფერირებად, სამეცნიერო პერიოდულ გამოცემებში.

 

ფაკულტეტის დარგების შესაბამისად, ცნობილი მეცნიერების მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები გადაითარგმნება

 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანისა და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით დაგეგმილია ითარგმნოს მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები ფაკულტეტტის დარგების შესაბამისად.

პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ფაკულტეტის (და არამარტო) სტუდენტებისათვის და ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევარებისათვის, რადგან სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები, რომლებიც აქამდე არ იყო მათთვის ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზე ან უფრო მეტიც, არ არსებობდა ბეჭდური სახით, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთოებების ფაკულტეტის სრული ფინანსური მხარდაჭერითა და ხელშეწყობით ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.

აღნიშნული პროექტი  ფაკულტეტზე სამეცნიერო მიმართულების გაძლიერებას ემსახურება და სრულად დაფინანსება ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწვლებლების მიერ გამოქვენებული სტატიები

მარიამ ჯიქიას სამეცნიერო ნაშრომთა სია.                                 

 • სულ გამოქვეყნებული აქვს 22 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 3 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელო;
 • 6 საკონფერენციო მოხსენება (4 საერთაშორისო);
 • განხორციელებული აქვს 5 სამეცნიერო გრანტის სახის კვლევა;
 • მიღებული აქვს 13 საერთაშორისო სტიპენდია (7 სასწავლო და 6 სამეცნიერო);
 • მონაწილეობა აქვს მიღებული 17 პროგრამაში (14 საერთაშორისო);
 • ფლობს ინგლისურ, რუსულ და იტალიურ ენებს სრულყოფილად; გერმანულ და პორტუგალიურ ენებს - საშუალო დონეზე.

 

პუბლიკაციები:

 1. ინდივიდუალური განაცხადის მნიშვნელობა ფიზიკური პირის საერთაშორისო სამართალსუბიექტობის განსაზღვრისათვის, მონოგრაფია (227 გვერდი), 2017
 2. Time Spent online as a factor in usage and awareness of drawbacks in social media, International Peer-reviwed Journal of Information Systems, 2017
 3. დისკრიმინაციის აკრძალვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 მუხლის მიხედვით, სტატიათა კრებული „ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები“ (რედ. კონსტანტინე კორკელია), 2016, გვ. 202-215
 4. The role of knowledge management of organizational culture, International Peer-reviewed Journal of Applied Knowledge Management, Volume 5, Issue 2, 2017, pp. 29-44
 5. ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა (განახლებული მეორე გამოცემა), სახელმძღვანელო (164 გვერდი), 2016
 6. ინდივიდის სამართალსუბიექტობის საკითხი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში, ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, N2/3 (45/46), 2015, გვ. 76-84
 7. LegalandPoliticalAspectsofConstitutionalChangesinGeorgia, Internationalpeer-reviewedjournalof Constitutional Law, Istanbul, Turkey, Volume 4, 2015, pp. 15-64
 8. ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა, სახელმძღვანელო (147 გვერდი), 2014
 9. საარჩევნო სისტემების შედარებითი ანალიზი, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (41), 2014, გვ. 43-51
 10. ადამიანის უფლებათა დაცვის აფრიკული სისტემა, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N1 (36), 2013, გვ. 55-60
 11. RighttoSelf-determinationvs. TerritorialIntegrity, მონოგრაფია (140 გვერდი), 2011
 12. ინდივიდის სამართლებრივი სტატუსი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში, მონოგრაფია (170 გვერდი), 2011
 13. ადამიანის უფლებათა დაცვის ამერიკის სახელმწიფოთაშორისი სისტემა, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (25), 2010, გვ. 40-46
 14. ბავშვთა უფლებების დაცვა ჟენევის კონვენციების მიხედვით, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N1(24), 2010, გვ. 140-151
 15. სამედიცინო პერსონალის დაცვა ჟენევის კონვენციების მიხედვით, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (21), 2009, გვ. 125-131
 16. ინდივიდუალური განაცხადების როლი რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში, სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2008, გვ. 336-337
 17. ინდივიდუალური პეტიციები საერთაშორისო სასამართლო დაწესებულებებში, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, 2008, გვ. 117-134
 18. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რუანდის ტრიბუნალის მიხედვით, ჟ. „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“, N5, 2008, გვ. 128-133
 19. საერთაშორისო არასასამართლო დაწესებულებათა როლი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, ჟ.  „მართლმსაჯულება და კანონი“, N4 (19), 2008, გვ. 44-53
 20. ინდივიდუალური განაცხადები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, N3 (18), 2008, გვ. 40-50
 21. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი რომის სტატუტის მიხედვით, ჟ. „მართლმსაჯულება“, N3, 2008, გვ. 90-104
 22. განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფი პირები ჰუმანიტარულ სამართალში, ჟ.  „მართლმსაჯულება“, N3, 2007, გვ. 172-190