პროფესორ-მასწავლებელთა და თანამშრომელთა წახალისება

2016-2017 წელს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე ხორციელდებოდა სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, ასევე სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა. საბაკალავრო პროგრამა დაასრულა 200-ზე მეტმა სტუდენტმა, სამაგისტრო პროგრამა 200-ზე მეტმა სტუდენტმა, სადოქტორო პროგრამის ჩვიდმეტმა სტუდენტმა დაიცვა დისერტაცია. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული გამოცდების ჩატარების გამო გადასული იყო I და ადმინისტრაციულ კორპუსებში, სადაც ჩატარდა ფინალური გამოცდები, კოლოქვიუმების, სემინარების დაცვები. ადმინისტრაციულ კორპუსში ჩატარდა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებელი დაცვები. მიუხედავად რთული სამუშაო პირობებისა, ფაკულტეტის პროფესურამ და დამხმარე პერსონალმა იმუშავა ჯეროვნად ამიტომაც, სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის პროფესორ ირაკლი გაბისონიას ინიციატივით და შუამდგომლობით, ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა პრემია თანამშრომლებზე.

პრემია სულ გაიცა 29 თანამშრომელზე და მათი ჯამური ოდენობა შეადგენს 10000 ლარს.

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ადმინისტრაცია თანაბრად ზრუნავს როგორც სტუდენტებზე, ასევე პროფესორებსა და თანამშრომლებზე. ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებაა, რომ ყველა თანამშრომელი თავს გრძნობდეს დაფასებულად და მათი შრომა დანახულ იქნეს ადმინისტრაციის მიერ. აღნიშნული წაახალისებს მათ და კიდევ უფრო მეტად მოტივირებულ და საქმეზე ორიენტირებულ თანამშრომლებთან ურთიერთობის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს.

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *