პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის შეფასება

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილებით ჩამოყალიბებულია პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის შეფასების  ბონუს ქულათა სისტემა.  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის პროფესორ ირაკლი გაბისონიას შუამდგომლობით ფაკულტეტის საბჭოს მიერ მოხდა ბონუს ქულათა კოეფიციენტის განსაზღვრა გასული წლის პედაგოგიურ-სამეცნიერო მიღწევების შეჯამებისა და წახალისების მიზნით. აღნიშნულის განხორციელებისათვის კი ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 70 000 ლარი.

ბონუს ქულათა სისტემა ემსახურება იმ მიზანს, რომ მოხდეს პროფესორ-მასწავლებელთა წახალისება მათი პედაგოგიურ-სამეცნიერო მოღვაწეობის შესაბამისად.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *