სამაგისტრო პროგრამები

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომის გაფორმების ინსტრუქცია

სამართალი – მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი)

საერთაშორისო ურთიერთობები – მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა