ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ირაკლი გაბისონია აკადემიურ პერსონალს შეხვდა

2017 წლის 21 ივლისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ირაკლი გაბისონია პროფესორ-მასწავლებლებს შეხვდა.
შეხვედრა მიზნად ისახავდა პროფესორ-მასწავლებლებისათვის საკონკურსო პირობების და წესების გაცნობას. დეკანმა დეტალურად გააცნო დამსწრე საზოგადოებას კონკურსის ვადები, წესები, საკონკურსო დოკუმენტაციისა და საკონკურსო კომისიის შესახებ ინფორმაცია. მათ შორის,
კონკურსის ძირითადი პირობები:
პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;
ასოცირებულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანკლებ 3 წლის გამოცდილება;
ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი;
ასისტენტად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი.
კონკურსის ვადები:
კონკურსი ჩატარდება 2017 წლის 12 აგვისტოდან 05 სექტემბრის ჩათვლით. კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2017 წლის 05 სექტემბრისა, კონკურსის შედეგების დამტკიცება აკადემიურ საბჭოში მოხდება 11 სექტემბერს.
კონკურსში არ დაიშვება პირი, რომელსაც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეზღუდული აქვს მოქმედი კანონმდებლობით.
პირი, რომელიც მუშაობს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სტუ-ში გაიმარჯვებს კონკურსში, შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებამდე სტუ-თან უნდა გააფორმოს აფილირების ხელშეკრულება.
პროფესორ-მასწავლებლებმა დასვეს შეკითხები, გამოთქვეს შეხედულება კონკურსის შესახებ და იმედოვნეს, რომ გააგრძელებენ სამომავლოდ თანამშრომლობას.
სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ კიდევ ერთხელ მოუწოდა პროფესორ-მასწავლებლებს მიიღონ მონაწილეობა კონკრუსში და უსურვა წარმატებები .

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *