სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის და საფასურის დამკიცების შესახებ“  და სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტიგენტის ფორმირებისა და მობილობის შესახებ ინსტრუქციის საფუძველზე:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წელს პირველი სემესტრიდან სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა, განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017 წლის 24 აგვისტოდან 22 სექტემბრის ჩათვლით. საბუთები მიიღება ყოველდღე 10:00სთ-დან 16:00სთ-მდე სამუშაო დღეებში.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *